Nota prawna

Zasady korzystania z serwisu

§1

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego, pod nazwą ISPL Mariusz Skotnicki Modern Medical Practice, zamieszczonego pod adresem http://www.mariuszskotnicki.pl, prowadzonego przez dr hab. N. med. Mariusza Z. Skotnickiego, prowadzącego działalność pod nazwą Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Medyczna dr hab. N. med. Mariusz Z. Skotnicki, zwanego dalej w niniejszym regulaminie serwisem internetowym lub serwisem.

2. Przez wejście na strony niniejszego serwisu, użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się postępować z nim w zgodzie.

§2

1. Wszelkie treści zamieszczone w serwisie internetowym mają wyłącznie charakter informacyjny albo jeśli to jednoznacznie wynika z zamieszczonej w serwisie treści - charakter reklamowy. W szczególności żadnych treści zamieszczonych w serwisie nie należy traktować jako formę rekomendacji, czy porady.

2. Podmiot prowadzący serwis internetowy nie odpowiada za prawdziwość, zasadność, jak również za kompletność, aktualność, ani rzetelność treści i informacji upublicznionych w serwisie internetowym. Wszelkie informacje zawarte w serwisie mogą być skrócone oraz nieaktualne lub niepełne, w szczególności ze względu na aktualny stan wiedzy.

§3

1. Żadne informacje, w tym o zakresie i warunkach świadczonych usług, zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego oraz nie wiążą podmiotu prowadzącego serwis internetowy.

2. Podmiot prowadzący serwis internetowy zastrzega sobie nieodwołalne prawo do dokonywania zmian we wszelkich materiałach i informacjach zamieszczonych w serwisie oraz regulacjach dotyczących zasad korzystania z serwisu internetowego.

Prawa autorskie

§4

1. Treść wszelkich materiałów zamieszczanych w niniejszym serwisie internetowym jest chroniona prawem autorskim. Podmiot prowadzący serwis internetowy nie przenosi na użytkownika żadnych majątkowych praw autorskich ani innych praw do serwisu ani jego zawartości. Zawartość serwisu nie może być w szczególności kopiowana, zwielokrotniana, rozpowszechniana, ani publikowana.

2. Wszelkie cytaty lub inne formy upublicznienia cudzych utworów ich fragmentów lub opracowań w serwisie stanowią dozwolony cytat w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przepis ust poprzedzającego stosuje się odpowiednio.

3. Wszelkie materiały dydaktyczne (wykłady), zamieszczone w serwisie przeznaczone są jedynie dla studentów kierunków medycznych studiów wyższych. Stanowią jedynie informacje mogące służyć pogłębianiu wiedzy na potrzeby studiów, nie zaś na potrzeby stosowania wiedzy medycznej przy dokonywaniu rozpoznania lub w procesie leczenia. Przedmiotowe materiały mogą być skrócone, niepełne oraz nieaktualne, w związku z czym, każda informacja wynikająca z przedmiotowych materiałów winna zostać przez użytkownika sprawdzona w celu ustalenia jej prawidłowości. Nieprawidłowość informacji nie powoduje powstania po stronie użytkownika jakichkolwiek roszczeń względem Podmiotu prowadzącego serwis internetowy, co użytkownik korzystając z przedmiotowych materiałów akceptuje.

§5

Nazwy handlowe, nazwy produktów lub wyrobów, w szczególności leczniczych oraz związanych z procesem świadczenia usług medycznych lub służących ich świadczeniu oraz inne oznaczenia i informacje dotyczące produktów, zamieszczone w serwisie internetowym stanowią zarejestrowane znaki towarowe lub są w inny sposób zastrzeżone lub zarejestrowane przez podmioty uprawnione i zostały zamieszczone w serwisie jedynie w celach informacyjnych, w szczególności nie stanowią wskazówki dla użytkownika lub innych podmiotów co do skuteczności, czy też jakości produktów lub wyrobów, których oznaczeniu służą.

§6

1. Wszelkie treści oraz informacje w szczególności o tematyce medycznej zamieszczone w niniejszym serwisie nie mogą być traktowane jako jakiekolwiek wskazówki, porady, ani rekomendacje, w szczególności co do rozpoznania ani sposobu i zakresu leczenia.

2. Wszelkie treści oraz informacje o tematyce medycznej zamieszczone w niniejszym serwisie skierowane są do osób z wykształceniem medycznym (lekarzy medycyny). Osoby bez wykształcenia medycznego nie są upoważnione do samodzielnego korzystania z przedmiotowych informacji. W szczególności podkreśla się, że podjęcie leczenia określenie jego sposobu lub zakresu, jak również korzystanie z wskazanych w serwisie procedur medycznych, preparatów oraz innych produktów medycznych lub leczniczych wymaga uprzedniego kontaktu z uprawnionym lekarzem oraz jego decyzji w tym względzie.

Odpowiedzialność

§7

1. Podmiot prowadzący serwis nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane korzystaniem z serwisu, pobieraniem materiałów oraz ich używaniem, jak również za wszelkie szkody w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu, wynikłe z korzystania z serwisu. Podmiot prowadzący serwis nie odpowiada w szczególności za korzystanie z serwisu niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu, w tym za korzystanie z treści lub informacji medycznych bez uprzedniej konsultacji oraz decyzji uprawnionego lekarza.

2. W razie, jeśli w serwisie zamieszczone są odnośniki (linki) do innych stron internetowych, użytkownik korzysta w przedmiotowych odnośników na własną odpowiedzialność. Podmiot prowadzący serwis internetowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, których dotyczą odnośniki oraz za możliwość połączenia się z taką stroną internetową, co użytkownik korzystając z odnośnika akceptuje.

Zasady korzystania z kalkulatorów medycznych

§8

Definicja

Przez kalkulatory medyczne rozumie się wszelkie urządzenia informatyczne, zamieszczone w niniejszym serwisie, w ramach działania których po wprowadzeniu odpowiednich danych uzyskiwana jest określona informacja.

§9

Zasady korzystania

Kalkulatory medyczne przeznaczone są wyłącznie dla osób z wykształceniem medycznym (lekarzy medycyny). Osoby bez wykształcenia medycznego nie są uprawnione do samodzielnego korzystania z przedmiotowych kalkulatorów, tj. do korzystania z kalkulatora bez udziału osoby z wykształceniem medycznym (lekarza medycyny). Korzystanie z kalkulatora wymaga wprowadzenia danych właściwych z punktu wiedzy medycznej, uzyskanych w oparciu o badanie przeprowadzone zgodnie z zasadami wiedzy medycznej oraz jest możliwe jedynie przez osobę uprawnioną. Wynik uzyskany za pomocą kalkulatora nie stanowi rozpoznania, jak również wskazówki do co rodzaju i zakresu leczenia.

§10

Odpowiedzialność

Podmiot prowadzący serwis internetowy nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uzyskane za pomocą kalkulatora medycznego. W szczególności przedmiotowe wyniki mogą być niedokładne lub nieprawdziwe, co użytkownik korzystając z kalkulatora medycznego zamieszczonego w serwisie akceptuje.

§11

W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy aktualnie obowiązującej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy kodeks cywilny.